VISUOTINIO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr.16


SODININKŲ BENDRIJA “GERVĖNA“
Bendrijos kodas 160207271

VISUOTINIO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS Nr.16
2021 m. liepos 31d.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2020 metus.
 2. Supažindinimas su atliktais darbais 2020 metais.
 3. Revizijos komisijos ataskaita.
  3.1. Revizijos komisijos apmokėjimo biudžetas.
 4. Bendrijos valdybos pirmininko rinkimai.
  4.1. Kandidatų pristatymas:
  4.1.2. Tomas Valujavičius
  4.1.2. Rasa Bespalovienė
  4.1.3. Eugenijus Tamošiūnas

4.2. Balsavimas.

 1. Bendrijos valdybos rinkimai.
 2. Bendrijos revizijos komisijos rinkimai.
  6.1. Revizijos komisijos apmokėjimas tolomesniems laikotarpiams.
  6.2. Rinkimai.
 3. Bendrijos buveinės adreso keitimas
  7.1. Pranešimas
  7.2. Balsavimas
 4. Einamieji klausimai.
  Susirinkimas vyko pagal 2021-07-17 d. neįvykusio bendrijos narių susirinkimo
  (toliau – VBNS) darbotvarkę. Pranešimas apie pakartotinį VBNS buvo skelbiamas
  bendrijos skelbimų lentose, bendrijos internetinėje svetainėje adresu www.gervena.lt,
  pagal galimybes skambinta telefonu, pranešta raštu liepos 18d.,taip pat buvo
  paskelbta savaitraštyje „Kauno diena“ . Pakartotiniam susirinkimui kvorumo
  reikalavimai nekeliami. Sprendimai yra teisėti, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip ½
  susirinkime dalyvavusių bendrijos narių. Laikinasis turto administratorius informavo,
  kad šiuo metu SB „Gervėna“ yra 287 bendrijos nariai. Susirinkimo dalyvių sąraše

registravosi 90 asmenų. Dalyvių sąrašas pridedamas. Patikrinus dalyvių sąrašą
nustatyta, kad registravosi17 sodininkų, kurie nėra bendrijos nariai (sąrašo
eil.Nr.5;10;15;18;25;39;52;57;62;63;66;70;79;83;84;87;88) Viso pakartotiniame VBNS
dalyvavo 73 (septyniasdešimt trys) bendrijos nariai.
Į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti Igoris Karpec, Danutė Karpavičienė ir Diana
Gynuitė. Sprendimas priimtas vienbalsiai.
Susirinkimo pirmininku išrinktas bendrijos narys Vaidas Samajauskas, susirinkimo
sekretore išrinkta Žibutė Suchockienė. Sprendimai priimti vienbalsiai.
Tolesnėje eigoje susirinkimas vyko pagal darbotvarkę:
Ūkinės – finansinės veiklos ataskaitą už 2020 metus pereskaitė laikinasis turto
administratorius Eugenijus Tamošiūnas, nes buhalterinė apskaita vykdoma samdomos
įmonės ir, taupant lėšas, buhalterinės apskaitos atstovas nebuvo kviečiamas. Ūkinės –
finansinės veiklos veiklos ataskaita patvirtinta vienbalsiai.
Antruoju klausimu, kadangi bendrijos pirmininkas miręs, taip pat pasisakė laikinasis turto
administratorius Eugenijus Tamošiūnas. Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su atliktais
darbais 2020 metais. Ataskaita pridedama.
Trečiuoju klausimu pasisakė revizijos komisijos pirmininkė Liucija Knečūnienė.
Susirinkusieji buvo supažinditi su ūkinės- finansinės veiklos rezultatais, finansinių lėšų
pajamomis, išlaidomis ir įsiskolinimu. Buvo pažymėta, kad 2020 metų ūkinė – finansinė
veikla buvo nuostolinga. Rekomendacija naujai išrinktai valdybai – svarstyti geriamo
vandens įvedimo sklypams tvarką. Revizijos aktas pridedamas.
Revizijos komisijos aktas patvirtintas vienbalsiai.
Tolesnėje eigoje buvo svarstomas klausimas dėl apmokėjimo už vienkartinį revizijos
komisijos narių darbą. Nutarta už vienkartinį revizijos komisijos darbą sumokėti po 50€
kiekvienam komisijos nariui, viso 150€ atlikus darbą. Nutarimas priimtas vienbalsiai.
Ketvirtuoju klausimu vyko bendrijos valdybos rinkimai. Į valdybos narius pasiūlyti
Eugenijus Tamošiūnas, Paulius Ulozas, Vaidas Samajauskas, Janina Špak ir Eimutis
Domeika. Rasa Bespalovienė ir Tomas Valujavičius savo kandidatūras atsiėmė.
Pirmininkaujantis pasiūlė ir susirinkimas vienbalsiai pritarė, kad būtų balsuojama už
kiekvieną kandidatą individualiai.
Susirinkimas balsavo taip:
Už Eugenijų Tamošiūną balsavo vienbalsiai
Už Paulių Ulozą balsavo vienbalsiai.
Už Vaidą Samajauską balsavo 71(septyniasdešimt vienas), 2(du) susilaikė.

Už Janiną Špak susirinkimas nebalsavo, buvo pasiūlytas kitas asmuo, Eimutis Domeika.
Už Eimutį Domeiką balsavo 65(šešiasdešimt penki), prieš 3(trys), susilaikė 5(penki).
Už Romą petrauską nebalsuota, nes jis nedalyvavo susirinkime ir susirinkimas pasiūlė kitą
kandidatą – bendrijos narę Virginiją Stanionienę. Už Virginiją Stanionienę balsavo
58(penkiasdešimt aštuoni), prieš 3(trys), susilaikė 12(dvylika).
Bendrijos valdybos pirmininku pasiūlytas Eugenijus Tamošiūnas.
Bendrijos valdybos pirmininku vienbalsiai išrinktas Eugenijus Tamošiūnas,
Šeštuoju klausimu vyko revizijos komisijos rinkimai. Į revizijos komisiją pirmininkaujantis
pasiūlė Liuciją Knečūnienę, Giedrių Petraitį ir Ramualdą Šaroną. Balsavimo rezultatai:
Už Giedrių Petraitį – vienbalsiai.
Už Liuciją Knečūnienę – vienbalsiai.
Už Romualdą Šaroną 72(septyniasdešimt du), 1(vienas) susilaikė, prieš nebuvo.
Septintu klausimu buvo sprendžiama buveinės adreso keitimas. SB „Gervėna dabartinis
adresas yra V.Krėvės pr. 99A-3, Kaunas, t.y. a.a. pirmininko Kęstučio Petrausko buvusi
gyvenimo vieta. Siūloma naują buveinės adresą registruoti adresu Smilgos g.22,
Gervėnupis, Samylų seniūnija, Kauno rajonas.
Už adreso keitmą balsuota vienbalsiai.
Aštuntuoju klausimu buvo pareikštos pretenzijos, kad dalis bendrijos narių, 2020 metais
prisijungusių prie naujai pravestų geriamojo vandens trąsų, nesumokėjo 100€
prisijungmo mokesčio.
Susirinkimo sprendimu nutarta, kad tie, kurie 2020 metais prisijungė prie naujai pravestų
geriamo vandens trąsų iki bendrijos narių susirinkimo 2020-07-25d., sumokėtų į
bendrijos sąskaitą po 100(vieną šimtą)€ mokestį.
Už balsavo 72(septyniasdešimt du), susilaikė 1(vienas), prieš nebuvo.
Einamuose klausimuose taip pat nuspręsta dėl užsitęsusio karantino labai vėlai įvykusio
bendrijos susirinkimo ūkinės veiklos darbus palikti spręsti bendrijos valdybai.

Pridedama:

 1. Pranešimas apie pakartotinį bendrijos narių susirinkimą – 1 lapas
 2. Dalyvių sąrašas – 8 lapai.
 3. Įgaliojimų atstovauti bendrijos narį susirinkime – 1 lapas.
 4. Laikinojo turto administratoriaus pateikta atliktų darbų už 2020 m. ataskaita –
  7lapai.
 5. 2020m. ūkinės – finansinės veiklos ataskaita – 4 lapai.
 6. Revizijos komisijos aktas – 2 lapai
 7. Savaitraščio „Kauno diena“ sąskaita už skelbimą ir mok. pranešimas – 2 lapai.
  Tikrinant dalyvavusių narių registracijos sąrašą buvo nustatyta, kad pasiūlytas kandidatas
  į valdybos narius Eimuti Domeika nėra bendrijos narys ir net negali juo tapti pagal
  bendrijos Įstatus, nes neturi nekilnojamo turto SB „Gervėna“. Nustatyti minėto asmens
  narystę susirinkimo metu nebuvo galimybės, buvo patikėta Eimučio Domeikos žodine
  garntija, kad jis yra bendrijos narys. Nebūdamas bendrijos nariu, negali būti bendrijos
  valdyboje pagal galiojančius SB „Gervėna“ Įstatus.

Susirinkimo pirmininkas Vaidas Samajauskas

Susirinkimo sekretorė Žibutė Suchockienė