SB „Gervėna“ Įstatai


2013 m. birželio 6 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti nauji bendrijos įstatai :

Sodininkų bendrijos „Gervėna“

ĮSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sodininkų bendrijos pavadinimas — Sodininkų bendrija „Gervėna“ (toliau vadinama bendrija).
2. Sodininkų bendrijos teisinė forma — bendrija. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno
nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, turintis pavadinimą, antspaudą bei sąskaitas Lietuvos
Respublikos bankuose, ir kurio tikslas — plėtoti mėgėjiškos sodininkystės veiklą suvienijus žemės
sklypų savininkus, nuomininkus bei naudotojus, įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas,
susijusias su mėgėjiško sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra
ir naudojimu.
3. Bendrija veikia vadovaudamasi savo narių solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir
tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais.
4. Šie įstatai reglamentuoja bendrijos teises ir pareigas, veiklą, jos valdymą, veiklos kontrolę,
bendrijos narių teises ir pareigas, lėšų ir turto naudojimo, bendrijos reorganizavimo ir likvidavimo
tvarką.
5. Bendrija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respubikos istatymais, kitais teisės aktais ir šiais
įstatais.

BENDRIJOS VEIKLOS TIKSLAI BEI TEISĖS IR PAREIGOS

6. Bendrijos veiklos visapusiškai plėtoti mėgėjišką sodininkystę, puoselėjant ir tausojant
gamtą ir kraštovaizdį bei įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su
mėgėjiško sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir
naudojimu.
7. Bendrija turi teisę:
7.1. užsiimti įstatuose numatyta veikla;
7.2. valdyti ir naudoti jai priklausantį turtą, lėšas ir jais disponuoti;
7.3. gauti beprocentinius kreditus;
7.4. būti likviduojama ir reorganizuojama, steigti sodininkų bendrijų susivienijimus ar draugijas
arba prie jų prisijungti;
7.5. būti planavimo organizatorė, prireikus parengti ar patikslinti bendrijos sodo teritorijos ir jos
dalies detalųjį planą, kitus specialiojo planavimo dokumentus;
7.6. būti užsakovė ir sudaryti rangos sutartis dėl sodo inžinerinės įrangos ir bendrojo naudojimo
objektų projektavimo, statybos ir kitų teritorijos tvarkymo darbų;
7.7. priimti į bendrija, ir iš jos pašalinti narius.
7.8. verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri neatsiejamai susijusi su bendrijos
veiklos tikslais.
8. Bendrija gali turėti ir kitų teisių, nenumatytų įstatuose, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos
Respublikos įstatymams.
9. Bendrija šių įstatų 6 ir 7 punktuose numatytas teises įgyvendina vadovaudamasi bendrijos narių
susirinkimo sprendimais.
10. Bendrija privalo:
10.1. eksploatuoti, remontuoti ir saugoti bendrijos nariams bendrosios dalinės nuosavybės teise ar
nuomos pagrindais priklausantį turtą;
10.2. laikytis priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir aplinkos apsaugos reikalavimų;
10.3. laiku mokėti įstatymų nustatytus mokesčius ir rinkliavas.
11. Bendrija atsako už savo prievoles jai priklausančiu turtu. Bendrija neatsako už savo narių
prievoles, o šie neatsako už bendrijos prievoles.

BENDRIJOS LĖŠOS IR TURTAS

12. Bendrijos lėšas sudaro:
12.1. bendrijos nario mokesčiai ir tikslinės įmokos. Nario mokesčiai mokami pinigais. Tiksliniai
įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai. Nepiniginiais inašais negali būti darbai ir paslaugos;
12.2. bendrijos gauti kreditai;
12.3. pajamos iš bendrijos turto;
12.4. iš bendrijos veiklos gautos pajamos;
12.5. valstybės ar savivaldybės tikslinės paskirties lėšos;
12.6. fizinių ar juridinių asmenų negrąžintinai perduoti pinigai;
12.7. kitos teisėtai įgytos pajamos.
13. Bendrijos turta sudaro:
13.1. lėšos bendrijos kasoje ir Lietuvos Respublikos bankų sąskaitose;
13.2. pagrindinės priemonės ir mažavertis inventorius;
13.3. fizinių ar juridinių asmenų neatlygintinai perduotas turtas;
13.4. kitos pirktos ar kitaip teisėtai įsigytos materialinės vertybės ir kitas turtas.
14. Bendrija valdo ir naudoja bendrijos nariams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį
turtą. Bendrijos lėšomis ir turtu disponuoja bendrijos valdyba, gavusi bendrijos narių susirinkimo
pritarimą.
15. Lėšų ir turto apskaitą bendrija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

BENDRIJOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS, NARYSTĖ BENDRIJOJE

16. Bendrijos nariais tampa bendrijos teritorijoje esančių žemės sklypų savininkai, nuomininkai
ir naudotojai, pateikę bendrijos valdybai rašytinius prašymus.
17. Jeigu bendrijos teritorijoje esantį žemės sklypą nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo keli
fiziniai asmenys, bendrijos nariu gali būti tik vienas iš jų.
18. Narystė bendrijoje pasibaigia:
18.1. žemės sklypo savininkui, nuomininkui ir naudotojui pateiktus bendrijos valdybai rašytinį
prašymą, kad jis pageidauja išstoti iš bendrijos;
18.2. bendrijos nariui netekus nuosavybės ar kitų teisių, kurių pagrindu jis valdė mėgėjiško sodo
teritorijoje esantį sodo sklypą
18.3. bendrijos narių susirinkimui priėmus sprendimą pašalinti narį;
18.4. nariui mirus.
19. Bendrijos narys turi teisę:
19.1. dalyvauti bendrijos narių susirinkimuose, rinkti ir būti išrinktam į jos valdybą ar revizoriumi,
teikti pasiūlymus visais bendrijos veiklos klausimais;
19.2. susipažinti su bendrijos valdymo ir kontrolės organų ataskaitomis, bendrijos narių susirinkimų protokolais;
19.3. gauti informaciją apie bendrijos veiklą, jos ūkinę būklę, turtą ir lėšas;
19.4. išstoti iš bendrijos;
19.5. įgalioti kitus asmenis atstovauti bendrijos veikloje.
20. Bendrijos narys privalo:
20.1. laikytis bendrijos įstatų, vykdyti bendrijos narių susirinkimo, bendrijos valdymo organo
sprendimus;
20.2. tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą,
nedarydamas žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai;
20.3. saugoti ir tausoti bendrijos turtą juo naudotis įstatymų, bendrijos įstatų nustatyta tvarka;
20.4. mokėti visas įstatuose nustatytas įmokas, kurių dydį, mokėjimo laiką ir tvarką nustato
bendrijos narių susirinkimas.
20.5. ne vėliau kaip per 10 dienų informuoti bendrijos valdybą apie deklaruotos gyvenamosios
vietos pasikeitimą;
20.6. perleisdamas nuosavybės teise jam priklausanti sodo sklypą, atsiskaityti su bendrija pagal
visas savo prievoles.

BENDRIJOS VALDYMAS

21. Bendrijos organai yra:
21.1. bendrijos narių susirinkimas — aukščiausiasis bendrijos organas;
21.2. bendrijos valdyba – kolegialus bendrijos valdymo organas, kurią renka bendrijos narių
susirinkimas, sudaroma iš 5 (penki) asmenų – bendrijos narių.
22. Bendrijoje revizijos komisija sudaroma iš 3 (trys) asmenų. Bendrijos narių susirinkime
išrenkama revizijos komisija.
23. Bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę:
23.1. keisti bendrijos įstatus; keisti bendrijos buveinę;
23.2. iš bendrijos narių rinkti ir atšaukti bendrijos valdybos narius ir valdybos pirmininką, kuris
renkamas iš valdybos narių, bei tvirtinti valdybos darbo reglamentą.
23.3. nustatyti bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką bei su tuo susijusius
įgaliojimus valdymo organui, taip pat jų darbo apmokėjimo sąlygas, samdomų darbuotojų skaičių
ir jų darbo apmokėjimo tvarką arba sutarčių su sodo teritorijos priežiūros ir administravimo
paslaugas teikiančiomis įmonėmis ar asmenimis sudarymo sąlygas.
23.4. iš bendrijos narių rinkti revizijos komisiją bei jos pirmininką, kuris renkamas iš revizijos
komisijos narių, ir tvirtinti revizijos komisijos darbo reglamentą;
23.5. spręsti bendrijos narių šalinimo iš bendrijos klausimus;
23.6. tvirtinti bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, jos vykdymo ataskaitą, bendrojo
naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei
ilgalaikį planą, lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių
naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti kaupimo tvarką;
23.7. vertinti bendrijos valdymo organo veiklą, tvirtinti metinę bendrijos ūkinės ir finansinės
veiklos ataskaitą ir revizijos komisijos išvadas apie bendrijos finansinę veiklą;
23.8. nustatyti disponavimo bendrijos turtu ir lėšomis tvarką, spręsti lėšų skolinimosi bei pajamų
paskirstymo klausimus;
23.9. nustatyti nario įmokos, kitų įmokų dydį, jų mokėjimo tvarką;
23.10. nustatyti ir tvirtinti bendrijos vidaus tvarkos taisykles;
23.11. spręsti klausimus dėl bendrijos stojimo į susivienijimus ir bendrijos išstojimo iš jų;
23.12. priimti sprendimą dėl bendrijos reorganizavimo ir patvirtinti reorganizavimo sąlygas;
23.13. priimti sprendimą pertvarkyti bendriją;
23.14. priimti sprendimą likviduoti bendriją, atšaukti bendrijos likvidavimą, išskyrus sodininkų bendrijų įstatyme numatytas išimtis;
23.15. rinkti ir atšaukti bendrijos likvidatorių, išskyrus sodininktį bendrijų įstatyme nustatytas išimtis;
23.16. spręsti mėgėjiško sodo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros, užstatymo ir
kitus teritorijos planavimo, infrastruktūros plėtros ir bendrijos bendro naudojimo turto naudojimo,
tvarkymo ir pardavimo klausimus.
24. Bendrijos susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitas pagal Bendrijos įstatus jo
kompetencijai priskirtais klausimais. Bendrijos narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems
bendrijos organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
25. Bendrijos narių susirinkimai gali būti eiliniai ir neeiliniai.
26. Bendrijos narių susirinkimai gali būti šaukiami bendrijos valdybos iniciatyva, revizijos
komisijos iniciatyva, ne mažiau kaip 1/10 bendrijos narių iniciatyva. Bendrijos narių susirinkimas
šaukiamas bendrijos valdybos sprendimu.
27. Jeigu susirinkimas šaukiamas 1/10 bendrijos narių iniciatyva, revizijos komisijos iniciatyva,
tai jie turi pateikti bendrijos valdybai paraišką, kurioje turi nurodyti susirinkimo sušaukimo
priežastis ir tikslus, iniciatorių atstovą, pateikti pasiūlymus dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos ir
datos, siūlomų sprendimų projektus. Toks susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį
nuo paraiškos gavimo dienos. Jeigu bendrijos valdyba per mėnesį nuo tokios paraiškos gavimo
dienos nepriėmė sprendimo sušaukti susirinkimą, neeilinis susirinkimas gali būti sušaukiamas
1/10 bendrijos narių sprendimu, revizijos komisijos sprendimu.
28. Eilinis bendrijos susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius po
finansinių metų pabaigos.
29. Bendrijos valdyba ar nariai ar revizijos komisija, priėmę sprendimą sušaukti narių
susirinkimą, turi ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos įstatų numatyta tvarka
pranešti bendrijos nariams apie susirinkimo sušaukimą ir nurodyti datą, vietą bei pateikti
susirinkimo darbotvarkę. Apie tai sodininkų bendrijos nariai informuojami patalpinant valdybos,
narių, revizijos komisijos sprendimą sodininkų bendrijos skelbimų lentoje. Jeigu susirinkimo
darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti valdybą, valdybos narius, valdybos pirmininką, pakeisti
bendrijos įstatus, svarstyti lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir
likvidavimo klausimus, apie bendrijos narių susirinkimo šaukimą kiekvienam bendrijos nariui turi
būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba vietos laikraštyje (jeigu toks yra) ir viename iš
pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių.
30. Kiekvienas bendrijos narių susirinkimas turi išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių.
31. Bendrijos narių susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi po vieną balsą. Bendrijos narių
susirinkime teisėtai dalyvaujantys nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše.
Narys, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį
dokumentą. Asmuo, nesantis bendrijos nariu, taip pat turi pateikti ir dokumentą, patvirtinantį jo
teisę balsuoti narių susirinkime. Narių registravimo sąrašą pasirašo bendrijos narių susirinkimo
pirmininkas ir sekretorius. Registravimo sąraše turi būti nurodyti nariai, jau balsavę raštu.
Balsavimas raštu užskaitomas, jei dokumentas apie tai yra gautas iki prasidedant bendrijos
susirinkimui.
32. Bendrijos susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu kai jame dalyvauja
daugiau kaip 1/2 bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne
anksčiau kaip po 14 dienų gali būti sušauktas pakartotinis susirinkimas turintis teisę priimti
sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Sprendimai pakartotiniame susirinkime
priimami paprasta arba bendrijos įstatų ir sodininkų bendrijų įstatymo numatytais atvejais –
kvalifikuota balsų dauguma. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai už juos
balsuoja daugiau kaip 1/2 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių, išskyrus šių įstatų 33 punkte
numatytus atvejus.
33. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl nario pašalinimo iš bendrijos, dėl bendrijos įstatų
pakeitimo, dėl valdybos ar valdybos narių (-io) ar valdybos pirmininko rinkimo ar atšaukimo, dėl
bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo ar likvidavimo atšaukimo priimami
kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių
narių balsų. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl lėšų skolinimosi, taip pat kai sprendimai
priimami raštu nesušaukus susirinkimo, yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 bendrijos
narių.
34. Bendrijos narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas turi būti surašytas ir
pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo bendrijos susirinkimo dienos. Prie susirinkimo
protokolo turi būti pridedama: bendrijos narių susirinkime dalyvavusių narių registracijos sąrašas;
įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; dokumentai, patvirtinantys,
kad nariams buvo pranešta apie susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą
pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų. Prie protokolo taip pat pridedami dokumentai,
patvirtinantys bendrijos narių išankstinį nuomonės pareiškimą raštu. •
35. Protokolą pasirašo bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
36. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus bendrijos narių susirinkimo metu
pasirašo visi bendrijos nariai.
37. Bendrijos valdyba. Bendrijos valdymo organas yra bendrijos valdyba. Ją sudaro 5 (penki)
nariai. Bendrijos valdyba veikia pagal bendrijos narių susirinkimo patvirtintą valdybos darbo
reglamentą. Bendrijos valdybos veiklai vadovauja valdybos pirmininkas. Ir bendrijos valdybos
pirmininką, ir valdybos narius ne ilgesnei kaip 3 (trijų) metų kadencijai renka bendrijos narių
susirinkimas. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Bendrijos valdyba:
37.1. organizuoja bendrijos veiklą ir prižiūri ar laikomasi jos įstatų;
37.2. priima darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;
37.3. veikia bendrijos vardu santykiuose su kitais asmenimis ir turi teisę sudaryti sandorius.
Sodininkų bendrijų įstatymo nurodytus sandorius gali sudaryti, tik kai yra toks narių susirinkimo
sprendimas;
37.4. įgyvendina bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų
atnaujinimo (remonto, rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą, sudaro
metinę finansinę atskaitomybę ir ją pateikia bendrijos narių susirinkimui;
37.5. tvarko ir saugo bendrijos bendrojo naudojimo turto ir objektų registracijos knygą, bendrijos
techninius ir juridinius dokumentus;
37.6. narių prašymu pateikia informaciją ir dokumentus bendrijos narių susirinkimui;
37.7. bendrijos dokumentus ir duomenis pateikia juridinių asmenų registrui;
37.8. teikia bendrijos nariams reikalingą informaciją;
37.9. sprendžia naujų narių priėmimo bendriją, narių skatinimo, drausminimo klausimus;
37.10. sodininkų bendrijų įstatyme nurodytą informaciją viešai skelbia įstatuose numatyta tvarka;
37.11. nagrinėja bendrijos narių pareiškimus, prašymus ir skundus bei per vieną mėnesį pateikia
atsakymą;
37.12. rengia ir teikia bendrijos nariams pranešimus apie sumokėtas nario įmokas, tikslines
įmokas ar susidariusias skolas ir jų likvidavimo terminus;
37.13. atlieka kitus, sodininkų bendrijų įstatymo, kitų įstatymų, poįstatyminių aktų bei bendrijos
įstatų numatytus veiksmus;
37.14. užtikrina, kad revizijos komisijai būtų pateikti visi patikrinimui reikalingi bendrijos
dokumentai.
38. Bendrijos valdymo organų nariai už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako
Lietuvos Respublikos įstatymų tvarka.
39. Bendrijos valdybos sprendimai priimami posėdžiuose. Posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę
turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau
kaip 2/3 valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą. Valdybos
sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė valdybos narių. Jei narių balsai
„už“ ir „prieš“ pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys neturi
teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo
atsakomybės klausimas.
40. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami, išskyrus atvejį, kai sprendimą pasirašo visi
valdybos nariai.
41. Ne vėliau, kaip likus 10 dienų iki eilinio bendrijos narių susirinkimo, bendrijos valdyba
privalo parengti bendrijos veiklos ataskaitą. Joje turi būti bendrijos veiklos per ataskaitinius
finansinius metus apžvalga, svarbiausi įvykiai bendrijoje einamaisiais finansiniais metais iki
eilinio narių susirinkimo, bendrijos veiklos planai ir prognozės.
42. Revizijos komisija. Bendrijos ūkinės finansinės veiklos kontrolę vykdo revizijos komisija.
Ją sudaro 3 (trys) nariai. Revizijos komisija veikia pagal bendrijos narių susirinkimo patvirtintą
revizijos darbo reglamentą. Revizijos komisijos veiklai vadovauja revizijos komisijos
pirmininkas. Ir bendrijos revizijos komisijos pirmininką, ir revizijos komisijos narius ne ilgesnei
kaip 3 (trijų) metų kadencijai renka bendrijos narių susirinkimas. Revizijos komisijos narių
kadencijų skaičius neribojamas.
43. Revizijos komisijos nariu negali būti bendrijos valdymo organo nariai, jų sutuoktiniai ar
sugyventiniai, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, ir asmenys, kuriuos su
valdybos nariais ar valdybos pirmininku sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai
(įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai, seserys,
tėvai ir vaikai).
44. Revizijos komisija:
44.1. tikrina bendrijos ūkinę finansinę veiklą;
44.2. informuoja bendrijos narių susirinkimą, bendrijos valdybą apie bendrijos veiklos
pažeidimus;
44.3. finansiniams metams pasibaigus, narių susirinkimui pateikia išvadą dėl bendrijos metinės
finansinės atskaitomybės;
44.4. atlieka neeilinį ūkinės fiansinės veiklos patikrinimą, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/4
bendrijos narių ir pateikia ataskaitą bendrijos narių susirinkimui.

GINČŲ NAGRINĖJIMAS

45. Ginčai tarp bendrijos ir jos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų
sprendžiami Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
46. Jeigu bendrijos nariai pageidauja raštu, jų tarpusavio ginčus gali nagrinėti bendrijos valdymo
organas. Apie priimtą sprendimą ginčo šalims turi būti pranešta raštu per 10 dienų. Jeigu ginčo
šalys nesutinka su priimtu sprendimu, jų ginčas įstatymų nustatyta tvarka gali būti sprendžiamas
teisme.

BENDRIJOS TIKSLINIŲ, KAUPIAMŲJŲ IR KITŲ SU BENDRIJOS
VEIKLA SUSIJUSIŲ ĮNAŠŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKA. NEPINIGINIŲ
ĮNAŠŲ ĮVERTINIMO BEI BENDRIJOS NARIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ DARBO
SĄNAUDŲ ĮSKAITYMO Į ĮNAŠUS TVARKA

47. Tikslinės, kaupiamosios ir kitos įmokos, susijusios su bendrijos veikla nustatomos
vadovaujantis bendrijos metine pajamų ir išlaidų sąmata bei ilgalaikiu bendrojo naudojimo
objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo planu, kurį tvirtina bendrijos
narių susirinkimas. Metinė pajamų ir išlaidų sąmata bendrijos valdybos sprendimu gali būti
patikslinta įvertinus sutartis su paslaugų teikėjais.
48. Įmokų dydžius apskaičiuoja bendrijos valdybos pirmininkas ir buhalteris, ir teikia tvirtinti
bendrijos narių susirinkimui.
49. įmokos, susijusios su bendro naudojimo objektų nuolatine technine priežiūra ir jos
administravimu, įskaitant profilaktinį remontą, teritorijos valymą, želdinių priežiūrą, šiukšlių
išvežimą ir kt., apskaičiuojamos pagal šių darbų aprašą ir atitinkamą kalkuliaciją, kurią sudaro
bendrijos valdybos pirmininkas su buhalteriu ir tvirtina bendrijos narių susirinkimas, arba rinkos
vertę, kuri nustatoma bendrijos narių susirinkimo pavedimu, perkant šias paslaugas konkurso
būdu.
50. Įmokos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų remontu ar rekonstrukcija, vykdoma,
pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus,
apskaičiuojamos pagal rinkos vertę, kuri nustatoma perkant šias paslaugas konkurso būdu.
51. Įmokos, susijusios su bendro naudojimo objektų avarijų likvidavimu ir lokalizavimu,
apskaičiuojamos pagal faktinę jų kainą, apskaičiuotą pagal nustatyta tvarka patvirtintus avarijų
likvidavimo tarnybos tarifus.
52. Kaupiamųjų įmokų dydžius, jų mokėjimo sąlygas ir tvarką nustato bendrijos narių
susirinkimas. Kaupiamosios įmokos laikomos kaupiamojoje sąskaitoje banke.
53. Nepiniginiai (turtiniai) bendrijos narių įnašai įvertinami bei bendrijos narių ir jų šeimos
narių darbo sąnaudos įskaitomos į įmokas bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka.
54. Bendrijos nario mokesčiai, tikslinės, kaupiamosios ir kitos įmokos mokami pervedant juos į
bendrijos sąskaitas banke arba įnešant į bendrijos kasą.

BENDRIJOS PAJAMŲ PASKIRSTYMO BEI NAUDOJIMO TVARKA

55. Bendrijos lėšos naudojamos vadovaujantis metine pajamų ir išlaidų sąmata, kurią tvirtina
bendrijos narių susirinkimas.
56. Bendrijos pajamos, gautos realizavus arba naudojant bendrijos bendrojo naudojimo objektus,
yra pervedamos bendrijos sąskaitą banke arba įnešamos į bendrijos kasą bei naudojamos
bendrijos įstatuose numatytiems bendrijos veiklos tikslams siekti.
57. Bendrijos pajamų apskaita tvarkoma vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu.

BENDRIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

58. Bendrijos įstatai yra keičiami bendrijos narių susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta
dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma.
59. Pakeisti įstatai turi būti įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridinių asmenų registre.

Nauja sodininką bendrijos „Gervėna“ įstatų redakcija patvirtinta 2013 m. gegužės 25 d.
 bendrijos narių susirinkimo sprendimu.