Valdybos p-ko ataskaita už 2019 m.


Sodininkų bendrija „Gervėna“

Valdybos pirmininko ataskaita už 2019 metus

Ataskaita teikiama už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31.

2019 m. įvykusių visuotinių bendrijos narių susirinkimų ir valdybos posėdžių rezultatai

2019-04-27 visuotinis bendrijos narių susirinkimas (toliau – VBNS) neįvyko dėl kvorumo trūkumo.
2019-05-11 įvyko pakartotinis VBNS pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Trumpai priminsiu susirinkime priimtus sprendimus:
Priimtas sprendimas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo, adresu Smilgos g. 22. Šiuo adresu randasi bendrijos administracinės patalpos (kontora).
Patvirtintas SB „Gervėna“ darbų planas 2019 m.
Patvirtinti SB „Gervėna“ mokesčiai 2019 m., kurie buvo skelbiami kontoros informaciniame lange bei bendrijos internetinėje svetainėje, adresu www.gervena.lt
Patvirtinta valdybos pirmininko ataskaita už 2018 metus.
Patvirtinta SB „Gervėna“ ūkinės finansinės veiklos ataskaita už 2018 m.

2019 m. įvyko keturi SB „Gervėna“ valdybos posėdžiai, kuriuose aptarti sodininkams aktualūs klausimai. Paminėsiu pačius svarbiausius sprendimus.
2019-04-06 valdybos posėdyje priimtas sprendimas (protokolo 4 p.) dėl pažymų išdavimo tvarkos patikslinimo:
SB „Gervėna“ teritorijoje nekilnojamojo turto pardavimo ir dovanojimo atveju, išduodant pažymą notarui, joje turi būti įrašas apie žemės sklypo kadastrinių matavimų atlikimą/neatlikimą.
2019-06-08 valdybos posėdyje svarstytti šie klausimai:
Pažymėta, kad KM atlikimas yra kiekvieno savininko asmeninis rūpestis, tačiau valdyba skatina, ragina, rekomenduoja sodininkams atlikti savo sklypų KM. Atkreiptas dėmesys, kad neatlikus KM draudžiama statyti (tverti) tvoras, kurios ribojasi su bendro naudojimosi keliais (gatvėmis).
Svarstytas klausimas dėl želdinių, pasodintų gatvių (kelių) teritorijoje.
Atkreiptas dėmesys, kad daugelyje gatvių (kelių) pastebimas želdinių auginimas kelio zonoje, želdiniai neprižiūrimi, ko pasekoje sumažėja kelių pločiai. Priimtas sprendimas:
įpareigoti bendrijos pirmininką kreiptis į sodininkus, kurių želdiniai randasi kelio zonoje, su prašymais susitvarkyti želdinius.
2019-07-13 valdybos posėdyje nustatyta tvarka, dėl prisijungimo prie bendrijos geriamo vandens tiekimo inž. tinklų. Vienas iš pagrindinių reikalavimų – privalo būti atlikti sklypo, į kurį planuojama įsivesti geriamą vandenį, kadastriniai matavimai.
2019-08-17 valdybos posėdyje priimti sprendimai:
Tikslu užtikrinti bendrijos turto saugumą (bendrijos administracinės patalpos, viršutinė siurblinė) bei operatyviam asmenų, kurie nesilaiko komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų, tapatybės nustatymui, nuspręsta įrengti papildomas stebėjimo kameras, adresu Šernų g. 6A.
Nustačius komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimo faktą, bendrijos pirmininkas įpareigotas informuoti Kauno rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus atsakingus darbuotojus apie nustatytus pažeidimus.

Bendrijos ūkiniai reikalai
Bendrijos inžinerinių tinklų kadastriniai matavimai.
2019 m. pagrindinis dėmesys buvo skiriamas geriamo vandens tiekimo sistemos inž. tinklų kadastriniams matavimams (toliau – KM). Darbus apsunkino geriamo vandens sistemos inž. tinklų dokumentacijos nebuvimas. Tikslinant geriamo vandens tiekimo trasų vietas, teko atkasti dalį vamzdyno įvairiose SB „Gervėna“ teritorijos vietose (Devynbalsių, Šaltinio, Ramunių gatvėse, Joninių aikštės teritorijoje ir kt.) bei atlikti kontrolinius matavimus atkastose vietose. Geriamo vandens tiekimo sistemos KM nėra užbaigti, darbai bus tęsiami ir 2020 metais.
Paminėtina, kad 2019 m. UAB „Žemetra“ atliko Devynbalsių g. kontrolinius KM ir pateikė Devynbalsių g. situacijos brėžinį. Paaiškėjo, kad dalis gatvės blokuota savavališkai įrengtu užtvaru (ties sklypu, adresu Devynbalsiu g. 6), kelio teritorijoje sumontuoti 2 el. linijų perdavimo stulpai, taip pat kelio teritorijoje randasi medžiai (beržai – 10 vnt), kurių nupjovimui reikalingi leidimai. Dėl esamos Devynbalsių g. situacijos yra kreiptąsi į Energijos skirstymo operatorių (ESO). Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno rajono skyrių, Kauno rajono savivaldybės administraciją bei Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos.

Dėl kelių/ gatvių perdavimo savivaldybėms.
2020-01-01 įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio redakcija, kuri nustato, kad bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esantys žemės sklypai su juose esančiais keliais (gatvėmis) ir (ar) kelių juostomis bendrijų iniciatyva (bendrijos susirinkimo sprendimu) Vyriausybės patvirtintose Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis perduodami savivaldybėms. Bendrijų pirmininkai su savivaldybėmis pasirašo ketinimo protokolus dėl savivaldybėms perduotinų kelių (gatvių) užimamų žemės sklypų suformavimui, perdavimui ir perėmimui reikalingų parengiamųjų darbų atlikimo sąlygų. Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre finansuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Kelius (gatves) savivaldybės perima pagal ketinimo protokole nustatytas sąlygas, laiką ir laikydamosi nustatytos prioritetų eilės.
Paminėtina, kad SB „Gervėna“ nėra finansiškai pajėgi remontuoti, prižiūrėti visus kelius (gatves), kurių bendrijoje yra 32, todėl kelių perdavimo Savivaldybei klausimas turėtų būti vienas iš svarbiausių uždavinių.
Kreiptąsi į Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽŪM bei į Kauno rajono savivaldybės administraciją dėl kelių (gatvių) perdavimo Kauno rajono savivaldybei tvarkos išaiškinimo.
Sprendimai, dėl kelių perdavimo Savivaldybei, turėtų būti priimti artimiausiame visuotiniame bendrijos narių susirinkime.

Dėl kelių remonto, priežiūros.
2019 metais keliai (gatvės) nebuvo remontuojami. Buvo kaupiamos lėšos. 2020 m. pavasarį planuojama atlikti Gervėnos bei Smilgos gatvių remontą…

Dėl drenažo sistemos remonto, priežiūros.
2019 m. pavasarį Marių gatvėje atkastas savavališkai užpiltas drenažinis kanalas. Perteklinė žemė išvežta.
Visus darbus, susijusius su drenažinio kanalo atkasimu bei suformavimu atliko UAB „Biovalis“.

Geriamo vandens tiekimo sistemos inžinierinių tinklų remontas, priežiūra, atnaujinimas.
Priminsiu, kad 2018-09-22 valdybos posėdyje pritarta UAB „MR sistemos“ pateiktam pasiūlymui dėl geriamo (artezinio) vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos.
2019 m. pavasarį rekonstruota geriamo vandens tiekimo sistema, atsisakyta geriamo vandens sistemos slėgio palaikymo talpos, esančios Joninių aikštėje. Geriamo vandens slėgis sistemoje, palaikomas kitomis techninėmis priemonėmis. Darbus atliko UAB „MR Sistemos“. Už atliktus darbus sumokėta 748,02 Eur. Mechaninės dalies darbus, susijusius su geriamo vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija, atliko bendrijos santechnikas.A. Tamošiūnas. Ant geriamo vandens paskirstymo šulinio, esančio Joninių aikštėje, sumontuotas apsauginis dangtis.
2019 m. Vyturių g. ir Strazdų 1-oje gatvėse pakloti geriamo vandens tiekimo sistemos inž. tinklai, kurie prijungti prie esamų bendrijos geriamo vandens tiekimo inž. tinklų. Prisijungimo vietose sumontuota uždaromoji armatūra (požeminės sklendės, kurios valdomos nuo žemės paviršiaus).
Taip pat požeminės sklendės sumontuotos Ramunių gatvėje, Joninių aikštėje.
Paminėtina, kad kai kurie sodininkai geriamą vandenį naudoja ne pagal paskirtį (geriamu vandeniu užpildomi lauko baseinai, bandoma užpildyti šulinius). Šis klausimas bus svarstomas artimiausiame VBNS.

Laistomo vandens tiekimo sistemos inžinerinių tinklų remontas, priežiūra, atnaujinimas.
Laistymo sistemos remontas, priežiūra buvo vykdoma viso laistymo sezono metu.
2019 m. gegužės mėn. pakeista laistomo vandens tiekimo sistemos trasos dalis, einanti šalia sklypų, adresais Rožių g. 2, Magnolijų g. 1, Purienų g. 9. Vietoj kiauro metalinio vamzdžio paklotas (patiestas) D 50-32 plastmasinis vamzdis, sumontuoti atsišakojimai į sklypus.
Pertvarkyta laistomo vandens tiekimo sistemos inž. tinklai Gervėnos gatvėje. Panaikinta metalinė trasos dalis ties sklypais, adresais Gervėnos g. 7, 9, 20, taip pat Strazdų 1-oje g. 2. Patiesta (sumontuota) nauja trasos dalis (apie 100 m. D 50) tarp sklypų, adresais Šaltinio g. 1, 2, Strazdų 1-oji g. 2, 4 bei tarp sklypų, adresais Gervėnos g. 7, 9, 16, 18, 20, 22. Sodininkų nurodytose vietose sumontuoti atsišakojimai į sklypus.
Pakeista laistomo vandens tiekimo sistemos trasos dalis (~ 40 m. D50) ties sklypais Varnėnų g. 2 ir Gervėnos g. 50 iki sklypo, adresu Vyturių g. 1. Sumontuoti atsišakojimai į sklypus.
2019 m. rugpjūčio mėn. įvyko laistomo vandens tiekimo sistemos avarija Gervėnos g. Avarijos likvidavimui teko išjungti laistomo vandens tiekimą visai SB Gervėna bei kitoms bendrijoms. Avarija likviduota bendrijos santechniko pastangomis.
2020 m. planuojama laistomo vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija Smilgos gatvėje (bus keičiama metalinė surūdijusi trasos dalis į plastmasinę D160).

Dėl Kauno marių regioninio parko šiukšlinimo.
2018-08-25 VBNS priimtas sprendimas įrengti stebėjimo kameras prie antrinių žaliavų surinkimo konteinerių, esančių Šernų g. 6A. Stebėjimo kameros įrengtos. Reikia pasidžiaugti, kad įrengus vaizdo stebėjimo kameras, ženkliai sumažėjo Kauno marių regioninio parko šiukšlinimas, sodininkai nebekrauna stambiagabaritinių atliekų.
Tačiau užfiksuoti atvejai, kai sodininkai nesilaiko komunalinių atliekų tvarkymo reikalavimų, palieka šiukšles ant žemės, kas yra griežtai draudžiama. Apie nustatytus pažeidimus operatyviai informuojami Kauno rajono savivaldybės Viešosios tvarkos priežiūros skyriaus atsakingi darbuotojai/ policijos darbuotojai.
Paminėtina, kad bendrija 2019 m. daugiau kaip 10 kartų kreipėsi į Kauno rajono savivaldybės Viešosios tvarkos priežiūros skyrių dėl komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių nesilaikymo. Nustatyta, kad ir ktų bendrijų sodininkai veža savo šiukšles.
Dėl žemės sklypų kadastrinių matavimų
2019 m. apie 60 sklypų savininkai/jų įgalioti asmenys inicijavo jiems nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų KM (tikslino savo sklypų ribas su savo kaimynais bei bendro naudojimo keliais). Tai džiugina.
KM atlikimas išryškino ir įsisenėjusias bėdas. Ne visi sodininkai sutinka su KM metu nužymėtinomis sklypų ribomis, kyla nesutarimai tarp kaimynų, neretai paaiškėja, kad tvoros ir želdiniai randasi valstybinėje žemėje (kelių zonoje).
Paminėtina, kad ne visi sodininkai žino, ar atlikti žemės sklypų KM. Sodininkams buvo teikiama reikalinga informacija. Išsiaiškinta, kad kai kurie sodininkai savo laiku yra atlikę sklypų KM, tačiau nebuvo jų įregistravę Valstybinėje įmonėje Registrų centras. Tikėtina, kad šių sklypų savininkams KM teks pakartoti (dėl pasikeitusios KM atlikimo metodikos).
2019 m. dalies sodininkų buvo prašoma patikslinti (suteikti informaciją), ar jų sklypuose esantys sodo pastatai registruoti Valstybinėje įmonėje Registrų centras. Paaiškėjo, kad dalis sodininkų net nežino, ar pastatai įteisinti arba buvo klaidingai įsitikinę, kad sodo statiniai įteisinti. Dalis sodininkų informuoti, kad pastatams galėjo būti nesuteiktas adresas. Reikia tik pasidžiaugti, kad dalis sodininkų susitvarkė savo sodo statinių registravimo reikalus, kitiems statiniams Kauno rajono savivaldybės administacijos direktorius savo įsakymu suteikė adresus.
Po pateiktos informacijos sodo pastatų registraciją atliko 19 sklypų savininkai.

Dėl žemės sklypo, adresu Smilgos g. 22, formavimo ir pertvarkymo projekto parengimo.
Primnsiu, kad 2019-05-11 VBNS pritarta žemės sklypo, adresu Smilgos g. 22. formavimo ir pertvarkymo projekto parengimui. Adresu Smilgos g. 22 randasi bendrijos kontora. Projektą pagal rangos sutartį rengė MB „Ardela“.
Atlikti sklypo, adresu Smilgos g. 22, kadastriniai matavimai, kurie įregistruoti Valstybinėje įmonėje Registrų centras. Šiuo metu sklypas, adresu Smilgos g. 22, registruotas Lietuvos Respublikos vardu.
Artimiausiame VBNS susirinkime bendrija turi nuspręsti, ar šį sklypą nuomoti, ar nupirkti iš valstybės.
2019 m. SB „Gervėna“ iš VMI prie LR FM gavo paramos 1167,62 Eur. Ši suma susidarė sodininkams, jų šeimų nariams, paskyrus 2 % nuo sumokėto GPM. Tai ženkli parama bendrijai. Dėkojame visiems sodininkams, jų šeimų nariams ir artimiesiems, paskirusiems šią paramą SB „Gervėna“. Gauta parama bus panaudota SB „Gervėna“ reikmėms.
Paminėtina, kad 2020 m. keičiasi deklaracijų teikimo tvarka. Nebus priimamos popierinės deklaracijos.

Trumpai apie darbus, kurie planuojami 2020 m.
Sprendimų, dėl kelių perdavimo savivaldybėms, priėmimas.
Laistomo vandens tiekimo sistemos remontas, priežiūra, rekonstrukcija. Numatomas trasos keitimas Smilgos gatvėje D160.
Geriamo vandens tiekimo sistemos remontas/rekonstrukcija, esant būtinybei.
Drenažo sistemos priežiūra.
Užbaigti geriamo vandens tiekimo inž. tinklų kadastrinius matavimus (MB Ardela).
Kelių (gatvių) priežiūra.

Gerbiami sodininkai,
visokeriopos sėkmės visuose Jūsų reikaluose.

pagarbiai,
sodininkų bendrijos „Gervėna“
valdybos pirmininkas
Kęstutis Petrauskas