SODININKŲ BENDRIJA „GERVĖNA“ Valdybos posėdžio protokolas Nr.2023/04/15


2023 m. balandio mėn. 15 d. Gervėnupis

Susirinkimo vieta: SB „Gervėna“, Smilgos g. 22, Gervėnupis
Posėdyje dalyvavo valdybos nariai: Vaidas Samajauskas, Virginija Stanionienė, Žibutė Suchockienė,
Paulius Ulozas ir valdybos pirmininkas Eugenijus Tamošiūnas.
Posėdžio darbotvarkė:

 1. Vandens baseino aplinkos Šernų g. 6A sutvarkymas.
 2. Geriamo (artezinio) vandens tiekimo pradžios datos nustatymas.
 3. Laistymo vandens (marių) tiekimo pradžios datos nustatymas ir grafiko sudarymas.
 4. Dėl bendrijos narių visuotinio ataskaitinio susirinkimo datos nustatymo.
 5. Ataskaitinio susirinkimo darbotvarkės sudarymas.
 6. Dėl asfaltuotų gatvių remonto.
 7. Dėl konfidencialios informacijos teikimo.
 8. Dėl krepšinio aikštelės sutvarkymo.

I. Svarstyta: Vandens baseino aplinkos sutvarkymas.
NUSPRĘSTA: Kadangi baseino krantai yra statūs, kad išvengti nelaimingų atsitikimų, reikia sutvarkyti
aptvėrimą, sumontuoti vartus ir uždrausti pašaliniams asmenims įeiti į baseino teritoriją. Vandens
baseino apsaugai nuo užžėlimo, kas labai apsunkintų laistymo vandens tiekimą, įžuvinti nuperkant
apie 20 kg. amūrų (rekomenduojamas kiekis pagal baseino plotą) ir uždrausti bet kokią žvejybą.
Srendimas priimtas vienbalsiai.
II. Svarstyta: Geriamo vandens tiekimo datos nustatymas.
NUSORĘSTA: Pradėti tiekti geriamą (artezinį) vandenį š.m. balandžio 22 d. 12 val., apie tai informuojant
sodininkus el. paštu ir patalpinant skelbimus skelbimo lentose. Pastebėjus vandens nutekėjimus dėl neužsuktų
kranų ar pažeistų trąsų, nutraukti vandens tiekimą, informuoti sklypo savininką ir atnaujinti tiekimą, kai bus
pašalinti gedimai. Sprendimas priimtas vienbalsiai.
III. Svarstyta: Laistymo vandens tiekimo datos nustatymas ir grafiko tvirtinimas.

NUSPRĘSTA: Pradėti tiekti laistymo vandenį š.m. balandžio 29 d. 12 val., Pastebėjus vandens nutekėjimus dėl
neužsuktų kranų ar pažeistų trąsų, nutraukti vandens tiekimą, informuoti sklypo savininką ir atnaujinti tiekimą,
kai bus pašalinti gedimai. Sprendimas priimtas vienbalsiai.
IV. Svarstyta: Dėl bendrijos narių visuotinio ataskaitinio susirinkimo sušaukimo.
NUSPRĘSTA: Sušaukti bendrijos narių visuotinį ataskaitinį susirinkimą š.m. balandžio mėn. 29 d. 12 val.
bendrijos teritorijos Joninių aikštėje. Susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių registraciją pradėti 11 val. Apie
susirinkimą informuoti visus sodininkų bendrijos “Gervėna” gyventojus. Sprendimas priimtas vienbalsiai.
V. Svarstyta: Visuotinio bendrijos narių susirinkimo darbotvarkė.
NUSPRĘSTA: Patvirtinti tokią ataskaitnio susirinkimo darbotvarkę:

 1. Revizijos komisijos ataskaita.
 2. Valdybos pirmininko ataskaita.
 3. Sodo mokesčių už 2023 metus nustatymas ir tvirtinimas.
 4. Numatomų darbų 2023 metams tvirtinimas.
 5. Kiti nenumatyti einamieji klausimai.
  NUSPRĘSTA: Patvirtinti aukščiau pateiktą darbotvarkę. Sprendimas priimtas vienbalsiai.
  VI. Svarstyta: Asfaltuotų gatvių remontas.
  NUTARTA: Nupirkti reikiamą kiekį šalto asfalto, pasamdyti įmonę, kuri atliktų asfaltuotų gatvių (Gervėnos ir
  Smilgos) remontą užlyginant duobes. Sprendimas priimtas vienbalsiai.
  VII. Svarstyta: Pateikti susirinkimui tvirtinti nuostatas konfidencialios informacijos teikimui.
  Sprendimas priimtas vienbalsiai.
  VIII. Svarstyta: Krepšinio aikštelės sutvarkymas.
  NUTARTA: Pateikti siūlymą susirinkimui, ar pritaria krepšinio aikštelės remontui pakeičiant sulaužytas krepšinio
  lentas, atnaujinant aptvėrimą. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

VALDYBA:

Paulius Ulozas

Žibutė Suchockienė

Vaidas Samajauskas

Virginija Stanionienė

Eugenijus Tamošiūnas