Valdybos p-ko ataskaita už 2018 m.


Sodininkų bendrija „Gervėna“

Valdybos pirmininko ataskaita už 2018 metus

Ataskaita teikiama už laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31.

2018 m. įvykusių visuotinių bendrijos narių susirinkimų rezultatai

2018-04-28 visuotinis bendrijos narių susirinkimas (toliau – VBNS) neįvyko dėl kvorumo trūkumo.

2018-05-12 įvyko pakartotinis VBNS pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Trumpai priminsiu susirinkime priimtus sprendimus:
Papildytas bendro naudojimo objektų aprašas, įtaukiant šiuos objektus: artezinį gręžinį, trąšų sandėlį, krepšinio aikštelę bei bendro naudojimo tualetą.
Nuspręsta SB „Gervėna“ bendrijos nariais laikyti sodininkus, kurie įsigijo sklypą (nekilnojamąjį turtą) iki 2003 m. gruodžio 18 d. (įsigaliojo nauja sodininkų bendrijų įstatymo redakcija).
Sodininkai, VBNS sprendimu pašalinti iš bendrijos narių, pakartotinai gali teikti prašymus stoti į bendrijos narius ne anksčiau kaip po 5 metų.
Patvirtinta valdybos pirmininko K. Petrausko ataskaita už 2017 metus.
Patvirtintas darbų planas 2018 metams.
Patvirtinti SB „Gervėna“ mokesčiai 2018 metams. Paminėtina, kad mokesčiai nekito lyginant su 2017 metais, išskyrus šiukšlių išvežimo mokestį, kuris padidėjo nuo 1,45 Eur. iki 3 Eur. nuo sklypo.

2018-08-11 neeilinis VBNS neįvyko dėl kvorumo trūkumo.

2018-08-25 įvyko pakartotinis neeilinis VBNS. Jame primti šie sprendimai:
Perrinkta SB „Gervėna“ valdyba iš 5 narių. Į valdybą išrinkti šie bendrijos nariai – Kęstutis Petrauskas, Janina Špak, Liudmila Dregval, Paulius Ulozas, Romas Lukas.
SB „Gervėna“ valdybos pirmininku perrinktas Kęstutis Petrauskas.
Nuspręsta įrengti papildomas stebėjimo kameras prie viršutinės siublinės, adresu Šernų g. 6A.
Nuspręsta atlikti geriamo (artezinio) vandens tiekimo sistemos rekonstrukciją, panaikinant vandens slėgio palaikymo talpą, reikalingą slėgį užtikrinant kitomis techninėmis priemonėmis.
Vienbalsiai nuspręsta, kad draudžiama be valdybos (valdybos pirmininko) leidimo/sutikimo remontuoti, rekonstruoti, prisijungti prie bendrijos inžinierinių tinklų (geriamo vandens tiekimo sistemos, laistomo vandens tiekimo sistemos, drenažo sistemos).
Atliktas pakartotinas balsavimas dėl bendrijos bendro naudojimo objektų (ūkinis pastatas, krepšinio aikštelė, bendro naudojimo tualetas) pripažinimo SB „Gervėna“ nuosavybe bei įteisinimo Registrų centre (toliau – RC).

Bendrijos ūkiniai reikalai
Bendrijos inžinierinių tinklų kadastriniai matavimai, bendro naudojimo objektų registravimas Registrų centre.

Priminsiu, kad dar 2017-11-15 pasirašyta rangos sutartis su MB „Ardela“ dėl laistymo, geriamo vandens tiekimo sistemų inžinierinio tinklo kontrolinių duomenų sudarymo, sutarta dėl SB „Gervėna“ statinių (administracinis pastatas, viršutinės siurblinės pastatas bei kitų bendro naudojimo statinių) dokumentacijos parengimo bei šių statinių įteisinimo RC.
Paminėsiu, kad SB pastatai: administracinis pastatas ir viršutinės siurblinės pastatas yra įteisinti RC ir nuo 2018-02-09 yra SB „Gervėna“ nuosavybė (išduoti nuosavybę patvirtinantys dokumentai). Inžinierinis statinys – artezinis gręžinys taip pat įteisintas RC ir yra SB „Gervėna“ nuosavybė nuo 2018-05-31 (išduotas nuosavybę patvirtinantis dokumentas).
Paminėtina, kad 2018-07-20 iš Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas gautas raštas, informuojantis, kad atsisakyta registruoti bendrijos bendro naudojimo objektus – ūkio pastatą, krepšinio aikštelę bei tualetą Nekilnojamojo turto registre.
2018 m. pagrindinis dėmesys buvo skiriamas geriamo vandens tiekimo sistemos inžinierinių tinklų kadastriniams matavimams. Darbus apsunkino geriamo vandens sistemos inžinierinių tinklų dokumentacijos nebuvimas (tokia dokumentacija bendrijos valdymo organams nebuvo perduota). Tikslinant geriamo vandens tiekimo trasų vietas, teko atkasti dalį vamzdyno įvairiose SB „Gervėna“ teritorijos vietose (Kurapkų, Šaltinio, Devynbalsių gatvėse ir kt.) bei atlikti kontrolinius matavimus įvairiose vietose. Laistymo sistemos kadastriniai matavimai nėra užbaigti, darbai bus tęsiami ir 2019 metais. Darbus apsunkina tai, kad dalis geriamo vandens tiekimo sistemos vamzdyno nutiesta per sodininkams nuosavybės teise priklausančius sklypus.

Dėl kelių remonto, priežiūros.

2018 metais keliai (gatvės) nebuvo remontuojami. Planuojama buvo remontuoti dalį Šaltinio gatvės (šia gatve išvežamos buitinės atliekos bei antrinės žaliavos). Darbai atidėti. Pagrindinė priežastis – neatlikti su Šaltinio gatve besiribojančių sklypų kadastriniai matavimai.

Dėl drenažo sistemos remonto, priežiūros.

2018 m. balandžio mėn. patiesta drenažinė pralaida, jungianti vandens telkinį su drenažiniu kanalu ties Devynbalsių gatve, kuri dėl besikaupiančio vandens tapdavo nepravažiuojama. Taip pat lietaus vanduo kaupdavosi geriamo vandens tiekimo trasų paskirstymo šulinyje, kuriame randasi uždaromoji armatūra (sklendės). Tai apsunkino šių inžinierinių tinklų priežiūros darbus.
Visus darbus, susijusius su drenažinės pralaidos patiesimu, atliko UAB „Biovalis“.

Geriamo vandens tiekimo inžinierinių tinklų remontas, priežiūra, atnaujinimas.

2017 metų rudenį dėl trasos trūkimo sustabdytas geriamo vandens tiekimas į Marių gatvės pusę. 2018 m. balandžio mėn. geriamo vandens trasa sutvarkyta. Ieškant trūkimo vietos, teko atkasti dalį trasos. Geriamo vandens tiekimo trasos remonto darbus atliko UAB „Biovalis“.
Paminėtina, kad eant būtinybei remontuoti geriamo vandens tiekimo sistemos vamzdyną, tenka atjungti geriamo vandens tiekimą visai bendrijai. Tai sukelia daug nepatogumų sodininkams, apsunkina trasų priežiūros darbus. 2018 metais nupirktos ir sumontuotos dvi požeminės sklendės su teleskopiniu velenu. Sklendės valdomos nuo žemės paviršiaus. Sklendžių sumontavimo darbus atliko SB „Gervėna“ santechnikas E. Tamošiūnas. Avarijos (remonto) atveju atsirado galimybė atjungti atskiras geriamo vandens tiekimo trasų atšakas, neatjungiant geriamo vandens tiekimo kitiems vartotojams.
2018-08-09 patikrinta geriamo (artezinio) vandens kokybė UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorijoje. Pateiktas tyrimų protokolas Nr. 18-462-1148. Nustatyta, kad bendros geležies kiekis viršija leistiną normą beveik 2,4 karto.
Ši situacija aptarta pakartotiniame neeiliniame VBNS, įvykusiame 2018-08-25. Viena iš priežaščių (dėl padidėjusio geležies kiekio vandenyje), tikėtina, yra surūdijusi slėgio palaikymo talpa, esanti Joninių aikštėje. Priimtas sprendimas (protokolo 3.3 p.) talpą atjungti, užtikrinant reikalingą geriamo vandens slėgį kitomis techninėmis priemonėmis.
2018-09-22 valdybos posėdyje pritarta UAB „MR sistemos“ pateikam pasiūlymui dėl geriamo (artezinio) vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos. 2018 m. spalio mėn. šiai įmonei atliktas avansinis mokėjimas 524,54 Eur. pagal išankstinę sąskaitą Nr. 180927-1-MS.
Paminėtinas įvykis, kai vienas iš sodininkų laistymo sistemos inžinierinius tinklus savo sklype buvo prijungęs prie geriamo vandens sistemos inžinierinių tinklų. Kaltininkas operatyviai nustatytas, geriamo vandens tiekimo sistema atjungta nuo laistymo sistemos.
Sodininkų pageidavimu 2018-08-29 atliktas šaltinio, esančio Kauno marių regioninio parko teritorijoje, vandens kokybės patikrinimas UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorijoje. Pateiktas tyrimų protokolas Nr. 18-521-1266. Nustatyta, kad vanduo užterštas, jo gerti negalima. Informuoti sodininkai.

Laistomo vandens tiekimo sistemos inžinierinių tinklų remontas, priežiūra, atnaujinimas.

Laistymo sistemos remontas, priežiūra buvo vykdoma viso laistymo sezono metu.

2018 m. gegužės mėn. pakeista laistomo vandens tiekimo sistemos trasos dalis, einanti per sklypus, adresais Rožių g. 5, 6, 7, 8 bei Ramunių g. 6, 8. Vietoj kiauro metalinio vamzdžio paklotas (patiestas) D 63 plastmasinis vamzdis apie 70 metrų, sumontuota nauja uždaromoji armatūra (rutulinis ventilis 1 ½“), sumontuoti atsišakojimai į sklypus.
Reaguojant į sodininkų pateiktus prašymus, pertvarkyta laistomo vandens tiekimo sistema Lakštučių gatvėje. Panaikinta trasos dalis, einanti per privačius sklypus, adresais Samanų g. 3 bei Lakštučių g. 24. Patiesta nauja trasos dalis tarp sklypų, adresais nuo Lakštučių g. 9 iki Lakštučių g.15 (D 63 apie 70 metrų). Sumontuotos sklendės.
Pakeista dalis laistymo sistemos trasos Šaltinio g. (D50 apie 15 m.) ties sklypu Nr. 384
Pakeista laistymo sistemos trasos Rožių g. (D 63 apie 30 m.) ties sklypais Nr. 311, 312, 315, 316.
Sumontuota nauja uždaromoji armatūra (rutulinis ventilis 1 ½“) Smilgos gatvėje ties sklypais Nr. 64 ir Nr. 82.
Sumontuotas naujas flanšinis adapteris (sujungimo mova) D100 ties viršutine siurbline. Tai įgalino sustabdyti laistomo vandens tiekimo sistemos vandens pratekėjimą.
2018 metų birželio mėn. iš rikiuotės išėjo abu apatinės siurblinės vandens siurbliai. Apie savaitę laiko sodininkams nebuvo tiekiamas laistomas vanduo.

2018-06-20 iš UAB „Vandens siurbliai“ nupirktas siurblys CM50-250A, kuris bendrijai kainavo 1800 Eur.
UAB „Simanta“ suremontavo apatinės siurblinės siurblio el. variklį. Remontas kainavo 344,85 Eur. Išlaidas pasidalino visos sodininkų bendrijos, kurioms tiekiamas laistomas vanduo.
2018-07-17 UAB „Labas ir Ko“ atliko siurblio SAER Type: IR50-200/No: 2119836 defektavimą. Siurblys pripažintas neremontuojamu (sustatytas defektavimo aktas). Siurblio defektavimo išlaidas pasidalino sodininkų bendrijos, kurioms tiekiamas laistomas vanduo.

Dėl vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo

2018 m. balandžio mėn. sumontuotos stebėjimo kameros Šaltinio g. ties buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriais.
Nustatyta, kad SB „Gervėna“ konteineriais naudojasi ir kitų sodų bendrijų gyventojai (SB „Pamarys“). Apie nustatytus pažeidimus operatyviai informuojama policija ir Aplinkos apsaugos tarnybos. Paminėtina, kad daugiausia Kauno marių regioninio parko teritoriją teršia sodininkai, kurie gyvena SB „Gervėna“ teritorijoje ištisus metus (reiktų pažymėti, kad dauguma šių gyventojų nėra sudarę komunalinių atliekų tvarkymo sutarčių su UAB „Kauno švara“).
2018-08-25 VBNS priimtas sprendimas įrengti stebėjimo kameras prie antrinių žaliavų surinkimo konteinerių, esančių Šernų g. 6A. Stebėjimo kameros įrengtos. Reikia pasidžiaugti, kad įrengus vaizdo stebėjimo kameras, ženkliai sumažėjo Kauno marių regioninio parko šiukšlinimas, sodininkai nebekrauna stambiagabaritinių atliekų.

Dėl žemės sklypų kadastrinių matavimų

2018 m. apie 20 sklypų savininkų atliko kadastrinius (geodezinius) matavimus (tikslino savo sklypų ribas su savo kaimynais bei bendro naudojimo keliais). Tai džiugina. Tikėtina, kad 2019 m. dauguma sodininkų išsiaiškins savo sklypų ribas. Paminėtina, kad šiuo metu kadastrinių matavimų nėra atlikę apie 190 sklypų savininkų. Nepatvirtinta informacija notarai nebetvirtina pirkimo, dovanojimo sutarčių, jeigu nėra atlikti žemės sklypo kadastriniai (geodeziniai) matavimai.

Trumpai apie darbus, kurie planuojami 2019 m.
Laistomo vandens tiekimo sistemos remontas, priežiūra, rekonstrukcija (Rožių g., Šaltinio g., Devynbalsių ir kt.)
Geriamo vandens tiekimo sistemos remontas/rekonstrukcija, naujų trasų tiesimas.
Drenažo sistemos priežiūra.
Užbaigti geriamo vandens tiekimo inžinierinių tinklų kadastinius matavimus.
Žemės sklypo, adresu Smilgos g. 22, formavimo ir pertvarkymo projekto parengimas.
Kelių (gatvių) priežiūra.

Gerbiami sodininkai, visokeriopos sėkmės visuose Jūsų reikaluose.

Su Šventom Velykom!

pagarbiai,
sodininkų bendrijos „Gervėna“
valdybos pirmininkas
Kęstutis Petrauskas