Įvairūs

Įvairūs įrašai, nepriskirti jokioms kategorijoms


SODININKŲ BENDRIJA „GERVĖNA“                                                    PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ                                              2020 m. liepos 11 d.  2020 m. liepos 25 d. (šeštadienį) 12 val. šaukiamas  pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas.                                                                                Susirinkimo vieta: sodininkų bendrijos „Gervėna” teritorija (Joninių aikštė).                                                      Susirinkimo darbotvarkė:   Dėl kelių (gatvių) perdavimo Kauno rajono savivaldybei.  Dėl žemės sklypo, adresu Smilgos g. 22. Šiuo adresu randasi bendrijos admininstracinės patalpos (pasiūlymas išsipirkti arba išsinuomuoti sklypą iš valstybės).  Dėl geriamo vandens naudojimo tvarkos nustatymo.  Dėl bendrijos inžinerinių tinklų (laistomo vandens tiekimo sistemos, geriamo vandens tiekimo sistemos) įteisinimo.  Dėl geriamo vandens tiekimo inž. tinklų (trasų) tiesimo SB Gervėna teritorijoje (gauti sodininkų prašymai sudaryti galimybę prisijungti prie bendrijos geriamo vandens tiekimo inž. tinklų).  Dėl valstybinės žemės sklypų išsipirkimo (gauti sodininkų prašymai).  Valdybos pirmininko ataskaita už 2019 m.  Ūkinės – finansinės veiklos ataskaita už 2019 m.                   Bendrijos nariai bei jų įgalioti asmenys registruojami 2020 m. liepos 25 d. nuo 11.00 val. Registruojantis […]

Pranešimas apie susirinkimą, 2020-07-11


Sodininkų bendrija „Gervėna“  SODININKŲ DĖMESIUI  2020-03–31  Informuojame, kad šiuo metu tikslinami sodininkų (asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sklypą) registracijos knygos duomenys. Pagal LR sodininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 3 dalį registravimo knygoje turi būti nurodyta fizinio asmens vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), […]

Pranešimas dėl informacijos pateikimo 2020-03-01
D Ė M E S I O ! ! ! UAB Komunalinių paslaugų centras informuoja, kad nuo 2020 m. balandžio 1 d. Kauno rajono savivaldybėje įvedama Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Kas yra rinkliavos mokėtojai? Dvinarę vietinę rinkliavą privalo mokėti visi fiziniai asmenys, […]

Dėl komun. atliekų išvežimo, 2020-04-01


Sodininkų bendrija „Gervėna“ Valdybos pirmininko ataskaita už 2019 metus Ataskaita teikiama už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31. 2019 m. įvykusių visuotinių bendrijos narių susirinkimų ir valdybos posėdžių rezultatai 2019-04-27 visuotinis bendrijos narių susirinkimas (toliau – VBNS) neįvyko dėl kvorumo trūkumo. 2019-05-11 įvyko pakartotinis VBNS pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Trumpai priminsiu […]

Valdybos p-ko ataskaita už 2019 m.


Sodininkų bendrijos „Gervėna“ mokesčiai 2019 m. Metinis mokestis, skaičiuojamas nuo sklypo ploto – 7, 00 Eur už arą. Buitinių atliekų (šiukšlių) išvežimo mokestis      – 0, 00 Eur nuo sklypo. Aplinkos tvarkymo mokestis                                – 5, 00 Eur nuo sklypo. […]

SB Gervėna mokesčiai 2020 m.Žemės savininkai turi teisę gauti piniginę kompensaciją už jų sklypuose esančius elektros įrenginius. Lietuvos aukščiausiasis teismas 2017 m. vasario 22 d. priėmė svarbią nutartį, turėsiančią įtakos ne vieno žemės savininko interesams (bylos Nr. 3K-3-59-219/2017). Teismo nutartis pakeis iki šiol galiojusią praktiką, kai žemės savininkams nebuvo atlyginama už tai, kad jų […]

Ypatinga žinia žemės savininkams, kurių sklypuose stūkso elektros įrenginiai


VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S   DĖL Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO   2013 m. gegužės 2 d. Nr. B1-336 Vilnius   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir […]

Del Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos


Informuojame, kad šiuo metu tikslinama SB “Gervėna” sodininkų registracijos knygos kontaktinė informacija. Prašome sodininkus savo kontaktinius duomenis tikslinti, pranešant valdybos pirmininkui telefonu 8687 29108. Taip pat prašome sodininkus informuoti apie sodų sklypų plotų pasikeitimus. Ši informacija bus reikalinga skaičiuojant mokesčius nuo sklypo ploto 2016-2017 metų sezonui. SB “Gervėna” valdybos pirmininkas

SB “Gervėna” sodininkų dėmesiui